donderdag 7 augustus 2014
Beste Gerard           07-08-2014
Uiteraard ben ik bekend met het reilen en zeilen van Floris Vos.  Ook met zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer.  (gekozen door toevallige omstandigheden)  Over Floris heb ik geschreven in een weblog.
Zonder de hulp van Floris Vos was er geen Nieuwe Erfgooiers-partij gekomen. Echter,  volgens De Vrankrijker werd de Nieuwe Partij opgericht na de moord op Hendrik Smit.  (met als voorzitter Floris Vos)
Harmen Vos was , volgens sommigen, een beroepsjager. Hij was zelfs jachtopziener en een soort koddebeier.

 Dan volgt in 1899 het schieten van een haas, door Harmen.  Ook daarbij was Floris Vos niet betrokken.  Harmen was volgens mij de leider van de acties in 1903 en tegen landgoedbezitter Langerhuizen.  (Landgoed Crailo)

In 1900 riep Machiel Majoor uit Laren 200 erfgooiers op in de Grote Kerk van Naarden.  Nergens wordt daar in Floris Vos genoemd.
Niet duidelijk is wanneer Floris Vos vanuit Utrecht naar Het Gooi verhuisde.

Het is jammer dat er zo weinig bekend is over Harmen Vos. ( ik heb wel iets op een weblog gezet)  Ik schrijf dit uit mijn hoofd, zonder bronnen te raadplegen.   Het gaat mij om  een snelle reactie.

Hartelijke groeten
FransBeste Frans
Toch denk ik dat Harmen Vos een Larense stroper was die een haas had geshoten " op zijn eigen grond". Volgens de Gooi en Eemlander was hij wel aanwezig bij het incident op 1 mei.
Maar Floris Vos was de leidende figuur van de Nieuwe Erfgooierspartij.

"Floris Vos (1871-1943) was samen met landgoedbezitter Van Woensel Kooy de oprichter van 'NV De Melkerij Hofstede Oud Bussum'. Dit ligt op de grens van Naarden, Huizen en Bussum. De melkerij verwierf faam als modelboerderij. De melk- en kaasprodukten, die "t.b.c.-vrij" geproduceerd werden, bereikten dankzij een uitgekiend systeem van melkventers tot in Amersfoort de consument. Vos was een zakenman met durf en fantasie, die streed voor zijn principes en dat van de erfgooiers. Hij behartigde de belangen van de Gooische meentboeren, die vochten tegen de afkalving van hun gemeenschappelijke weilanden. Hij ijverde voor de komst van de rijksweg Amersfoort-Amsterdam. En hij vocht voor de afschaffing van verkeerstollen, die het vrije verkeer en vervoer belemmerden. Floris Vos moedigde de Meentboeren aan in hun verzet tegen de versnippering van de gemeenschappelijke grond. Hij greep als activivist pur sang alle middelen aan. Hij speelde een belangrijke rol bij een conflict over het mogen jagen op gronden, die aan de Koningin Moeder warenverhuurd. Een naamgenoot, de jonge erfgooier Harmen Vos, schoot in 1899 een haas en betoogde in het proces-verbaal dat hij ' als ergooier op eigen' grond jaagde. De kwestie sleepte zich onder veel publiciteit van kantonrechter naar rechtbank, ja zelfs tot en met de Hoge Raad. De rechtsprocedure werd zelfs nog enige tijd geschorst. Dat was koren op de molen van Floris Vos. Hij richtte een nieuwe partij op om zich tegen 'het verkwanselen van de erfgooiersrechten' te kunnen afzetten. Dankzij zijn populariteit veroverde Vos als leider van de "Nieuwe Partij' een zetel in de tweede Kamer. De conflicten liepen in de jaren 1903 en later danig uit de hand. In 1903 stierf op de schaardag een jonge erfgooier bij het Meenthek te Blaricum. Dit nadat de burgemeester van Blaricum opdracht had gegeven de opstandige erfgooiers en hun vee (waarvoor ze weigerden 'schaarrecht' te betalen) met geweld te verwijderen. Floris Vos was des duivels en mobiliseerde zijn achterban. De ontevreden erfgooiers stonden als kemphanen tegenover de oude Vergadering van Stad en Lande. Na de dood van de jonge erfgooiers benoemden de nieuwe partij eigen schaarzetters. De burgemeester van Blaricom - even koppig als Vos - bleef met steun van justitie halsstarrig conflicten oplossen. In 1905 liet Floris Vos zich arresteren en die 'martelaarsrol' bezorgde hem een morele overwinning. Met steun van zijn achterban was het gelukt duizend koeien te verzamelen zodat justitie en de oude Vergadering van Stad en Lande belangrijk gezichtsverlies leden en Floris Vos de martelaarsrol met verve vervulde. De doorbraak kwam toen op initiatief van Heemskerk de regering een nieuwe wettelijke regeling aankondigde. Daarmee werd de uitzonderlijke positie van het erfgooiersrecht (hoofdzakelijk 'costumenrecht', gewoonterecht) wettelijk verankerd. Een unicum. Na het invoeren van de erfgooierswet 1912 werd generaal Emil Luden de eerste voorzitter van de 'Vereniging Stad en Lande van Gooiland'. "Hartelijke groet,
Gerard

Op 26 juli 2014 23:10 schreef Frans de Gooijer <gooijerfjj@hotmail.com>:
Beste Gerard,                                     26=07=2014

Prettige vakantie.

Harmen Vos was een belangrijke actievoerder van de Nieuwe Erfgooierspartij. ( Hendrik stond aan zijn kant)  Harmen heeft ook actie gevoerd tegen de eigenaar van het landgoed Craio.  ( Deze Langerhuizen had aan zogenaamde grondruil gedaan met de bestuur van de Oude Partij.  )

Wanneer en door wie de lezing wordt gegeven,  weet ik niet.  Ik ben alleen benaderd door een S&L bestuurslid.

hartelijke groet
Frans


Date: Sat, 26 Jul 2014 18:42:33 +0200


Subject: Re: Hendrik
From: ghtsmit@xs4all.nl
To: gooijerfjj@hotmail.com

Beste Frans,
We staan op het punt om voor een weekje naar Frankrijk te gaan.
De vader van Hendrik leefde nog. Hij was een scharende ergooier. Hij heette Christiaan.Het is mogelijk dat er jong vee van Christiaan bij betrokken was. Hendrik werkte op het bedrijf van zijn vader. Gemengd bedrijf. Over de rol van Harmen Vos ben ik in verwarring. Moet ik nog uitzoeken. Hij was bij het incident aanwezig en heeft hulp geboden aan Hendrik na het schietincident. Maar ik heb onlangs gehoord dat hij tot een andere partij hoorde. Harmen Vos was geen familie van Hendrik.
Ik ben wel benieuwd naar de tekst en de naam van de schrijver.
Hartelijke groet,
Gerard

Op zaterdag 26 juli 2014 heeft Frans de Gooijer <gooijerfjj@hotmail.com> het volgende geschreven:
Beste Gerard ,                          26-07-2014
.
Een bestuurslid vroeg mij de tekst kritisch te lezen.  De tekst was , naar mijn mening, zeer goed.
Alleen stonden er enkele fouten in over Hendrik Smit.
1.     Hendrik zou uit Blaricum komen. (heb ik recht gezet)
2.     Hendrik was bezig  ZIJN vee op de meent te drijven.
(Hendrik was niet getrouwd en kon niet scharend zijn)

Het is jammer dat wij praktisch niets weten over Hendrik.  Van jou heb ik begrepen dat hij een nog levende moeder had en nog een broer.  Leefde zijn vader nog???   Had zijn vader een boerderij en was hij scharende erfgooier ?   Of schaarde zijn weduwe ‘’bij de gunst ‘’, zoals mijn grootmoeder vanaf 1924 – 1950  deed?

De aanvoerder van de actie groep van de bekende Harmen Vos.  Was er een familieband tussen Hendrik en Harmen Vos.
( Harmen Vos woonde in Laren, maar was geboren in Blaricum)

Hartelijke groeten,
Frans

·


#